breadcrumbs
 1. Home
 2. Tlačová správa
 3. Fiscal Year 2014

Spoločnosť Continental dosahuje ciele a v roku 2015 očakáva obrat vo výške okolo 37,5 miliardy eur

Mar 5, 2015

 • Čistý výsledok sa v roku 2014 zlepšil na takmer 2,4 miliardy eur/11,88 eura na akciu
 • Dividendy sa zvýšili o 30 percent na 3,25 eura
 • S 34,5 miliardami eur bol dosiahnutý cieľový obrat napriek nepriaznivým skutočnostiam spojeným s efektmi menového kurzu
 • Čisté finančné dlhy sú na najnižšej úrovni od roku 2006/voľný peňažný tok 2,0 miliardy eur
 • Čistý prevádzkový zisk EBIT má hodnotu 3,9 miliardy eur/čistá marža EBIT predstavuje 11,3 percenta
 • Štart do hospodárskeho roka 2015 sa vydaril
 • Ciele do roku 2020: Obrat viac ako 50 miliárd eur pri dvojmiestnej marži EBIT

Hannover 5. marca 2015. Koncern Continental dosiahol v roku 2014 svoje ciele, ktoré si stanovil pre tento rok, a zároveň splnil niektoré dlhodobo stanovené zámery. Popredná technologická spoločnosť vytvorila avizovaný obrat vo výške 34,5 miliardy eur, a pritom dosiahla čistú maržu vo výške 11,3 percenta. Kapitálový výnos predstavoval v roku 2014 presne 20 percent. Tým sa piatykrát po sebe zvýšil. Čisté finančné dlhy sa znížili o ďalších takmer 1,5 miliardy na približne 2,8 miliardy eur. Miera zadlženia predstavovala na konci roka 25,6 percenta.

Sťahovanie Tlačová správa (na Word)

Sťahovanie PDF

Sťahovanie JPG

V prebiehajúcom hospodárskom roku si spoločnosť Continental predsavzala zvýšenie obratu o takmer 9 percent na približne 37,5 miliardy eur. To zahŕňa príspevok obratu vo výške minimálne 1,3 miliardy eur z prvej konsolidácie zakúpenej spoločnosti Veyance Technologies. Kladné efekty výmenných kurzov môžu z dnešného pohľadu k obratu dodatočne prispieť jednou miliardou eur. Čistá marža EBIT by mala v roku 2015 predstavovať viac ako 10,5 percenta. Impulzy rastu by mali opätovne prísť z Ázie, a to najmä z Číny, ako aj zo Severnej Ameriky. Spoločnosť Continental vychádza pre rok 2015 z celosvetovej produkcie vozidiel s celkovou hmotnosťou do šesť ton v počte okolo 89 miliónov kusov.

 „Štart do roku 2015 prebieha potešiteľne a potvrdzuje naše očakávania pre celý rok,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart pri predstavení predbežných obchodných čísel vo štvrtok v Hannoveri. „Veľmi sa tešíme z ďalšieho, vyslovene úspešného hospodárskeho roku: V roku 2014 sme dosiahli naše ciele.“

Degenhart ďalej objasňuje: „Pri klasifikácii výsledkov nesmieme zabúdať na to, že v Európe, Rusku a Južnej Amerike boli zaznamenané čiastočne výrazné poklesy rastu. K tomu sa pridali značné výkyvy menových kurzov. Navyše „zelená zima“ na konci roka 2014 negatívne ovplyvnila obchod so zimnými pneumatikami v Európe. Ťažnými koňmi pre vývoj obratu boli opätovne Čína a Severná Amerika. Do tej miery je dosiahnutý zisk po zdanení takmer 2,4 miliardy eur alebo 11,88 eura na akciu pozoruhodný. Na tomto základe chceme dividendy po tretíkrát za sebou zvýšiť a navrhujeme vyplatenie 3,25 eura na akciu. Výplatný pomer tým predstavuje 27,4 percenta a nachádza sa opätovne mierne nad minuloročnou úrovňou.“

„Zaujímavý je okrem toho voľný peňažný tok vo výške viac ako dve miliardy eur. Tým sme mohli čisté finančné dlhy stlačiť na najnižšiu úroveň od roku 2006. Zároveň sme investovali viac ako 4 miliardy do hmotného majetku a softvéru, ako aj výskumu a vývoja,“ povedal Degenhart.

Vybavenie elektronikou a softvérom bude naďalej rozširovať

Degenhart pred novinármi okrem toho načrtol vývoj podniku až do roku 2020: „Staviame na neustále stúpajúcej potrebe mobility a rastúcom dopyte od našich priemyselných zákazníkov. Objem výroby vozidiel s celkovou hmotnosťou do 6 ton by sa mohol zvýšiť na 100 až 105 miliónov vozidiel. Okrem toho bude naďalej silne rásť vybavenie elektronikou a softvérom ako dôsledok rastúcich nárokov koncových spotrebiteľov, ako aj stále prísnejších zákonných normatív týkajúcich sa bezpečnosti a spotreby energie. Na tomto základe, okrem iného, berieme do hľadáčika v roku 2020 viac ako 50 miliárd eur na ziskovom obrate,“ vysvetlil Degenhart.

Prevádzkový zisk EBIT vzrástol na 3,3 miliardy eur

V roku 2014 zvýšil koncern Continental svoj obrat o 3,5 percenta na 34,5 miliardy eur. Očistený o negatívne pôsobiace efekty menového kurzu vo výške okolo 470 miliónov eur, ako aj zmeny akvizícií a divestícií vychádza nárast o 4,2 percenta. Prevádzkový zisk (EBIT) vzrástol o 2,5 percenta na takmer 3,3 miliardy eur. Marža EBIT predstavovala 9,7 percenta oproti 9,8 percenta v hospodárskom roku 2013. Čistý prevádzkový zisk EBIT upravený najmä o obvyklé odpisy podmienené akvizíciami a mimoriadne položky sa zvýšil o 3,7 percenta na takmer 3,9 miliardy eur. Podiel s ohľadom na obrat predstavoval 11,3 percenta v porovnaní s 11,2 percenta v minulom roku.

Úrokový výsledok sa zlepšil o viac ako pol miliardy eur

Znížené čisté finančné dlhy a zlepšené podmienky úverov a pôžičiek podľa prognózy sa výrazne pozitívne prejavili na úrokovom výsledku koncernu Continental. „Náš úrokový výsledok sa oproti roku 2013 zlepšil o viac ako pol miliardy eur na mínus 265 miliónov eur,“ povedal člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií Wolfgang Schäfer.

„Tento pozitívny vývoj možno pripísať najmä predčasnému splateniu štyroch pôžičiek emitovaných v roku 2010 a ich čiastočnému prefinancovaniu prostredníctvom pôžičiek s výrazne výhodnejším úrokom v roku 2013. V prebiehajúcom roku vychádzame z dôvodu zaplatenia kúpnej ceny za spoločnosť Veyance Technologies z negatívneho úrokového výsledku vo výške okolo 300 miliónov eur. Okrem toho plánujeme dosiahnuť voľný peňažný tok z akvizícií vo výške minimálne 1,5 miliardy eur,“ vysvetlil Schäfer.

Koncern Continental v roku 2014 opätovne vynaložil značné prostriedky na výskum a vývoj: Náklady boli viac ako 2,1 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 6,2 percenta obratu v porovnaní s 5,6 percenta v minulom roku. S dobrými 2,0 miliardy eur sa okrem toho investovalo 5,9 percenta obratu do hmotného majetku a softvéru. Aj v prebiehajúcom obchodnom roku by mal investičný podiel predstavovať okolo šesť percent.

Pozitívny vývoj obchodu sa ukazuje aj podľa stúpajúceho počtuzamestnancov: Koncom roka 2014 mal koncern Continental okolo 190 000 zamestnancov, a tým o 11 000 viac ako rok predtým. Podnik aktuálne zamestnáva okolo 200 000 ľudí.
 

Koncern Continental v miliónoch eur

2014

2013

D v %

Obrat

34 505,7

33 331,0

3,5

EBITDA

5 133,8

5 095,0

0,8

v % z obratu

14,9

15,3

EBIT

3 344,8

3 263,7

2,5

v % z obratu

9,7

9,8

Zisk koncernu sa pripisuje majiteľom podielov

2 375,3

1 923,1

23,5

Zisk na akciu (v €)

11,88

9,62

23,5

Náklady na výskum a vývoj

2 137,7

1 878,4

13,8

v % z obratu

6,2

5,6

Odpisy1

1 789,0

1 831,3

-2,3

– z toho zníženie hodnoty2

178,9

126,7

41,2

Prevádzkové aktíva (k 31.12.)

16 596,1

15 832,3

4,8

Prevádzkové aktíva (priemer)

16 726,5

16 804,0

-0,5

Kapitálový výnos (ROCE)

20,0

19,4

Investície3

2 045,4

1 981,1

3,2

v % z obratu

5,9

5,9

Počet zamestnancov (k 31.12.)4

189 168

177 762

6,4

Čistý obrat5

34 177,6

33 259,1

2,8

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)6

3 874,5

3 737,5

3,7

v % čistého obratu

11,3

11,2

 1. Bez odpisov a finančných investícií.
 2. Pojem zníženie hodnoty (angl. impairment) obsahuje mimoplánové odpisy, ako aj požadované prehodnotenie zníženia hodnoty.
 3. Investície do hmotného majetku a softvéru.
 4. Bez učňov.
 5. Upravené o akvizície a divestície.
 6. Upravené o odpisy dlhodobého nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), akvizície a divestície a mimoriadne položky.