breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. 2013 Q3

Spoločnosť zvyšuje cieľ pre čistú maržu EBIT pre rok 2013 na minimálne 10,5 percenta

Nov 7, 2013

  • Obrat vzrástol po deviatich mesiacoch na takmer 25 miliárd eur
  • Čistý prevádzkový zisk dosiahol okolo 2,8 miliardy eur, marža: 11,3 percenta
  • Obrat koncernu by mal v roku 2013 vzrásť na približne 33,5 miliardy eur

Hannover, 07. novembra 2013. Spoločnosť Continental zvýšila prognózu pre čistú maržu EBIT na základe pozitívneho vývoja obchodu počas prvých deviatich mesiacov z viac ako 10 percent na minimálne 10,5 percenta na tento rok. Okrem dobrého prevádzkového vývoja bol dôležitým faktorom aj vývoj cien surovín, a to najmä cien syntetického kaučuku, ktoré vzrástli menej ako sa očakávalo. „Aj napriek slabšiemu európskemu trhu s automobilmi sme dokázali udržať nastúpený kurz. V Európe však medzičasom pociťujeme stabilizáciu priebehu obchodov“, vysvetlil predseda predstavenstva Dr. Elmar Degenhart vo štvrtok pri predložení obchodných čísel po prvých deviatich mesiacoch. Súčasne poukázal na to, že obrat koncernu za celý rok sa zvýši na približne 33,5 miliardy eur. Tento nárast leží tesne pod pôvodnými prognózami. Dôvodom je nečakané posilnenie eura voči ostatným menám.

Sťahovanie Tlačová správa (na Word)

Obrat koncernu dodávateľa pre automobilový priemysel, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera za prvých deväť mesiacov tohto roku vzrástol v porovnaní s rovnakým časovým úsekom minulého roku o 1,2 percenta na cca 25 miliárd eur. Prevádzkový zisk (EBIT) sa k 30. septembru v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 4,0 percenta na viac ako 2,5 miliardy eur. To zodpovedá marže vo výške 10,1 percenta v porovnaní s 9,8 percentami v minulom roku. Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa v prvých troch štvrťrokoch zvýšil v porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roku o 3,1 percenta na cca 2,8 miliardy eur . Čistá marža EBIT predstavovala 11,3 percenta v porovnaní s 11,0 percentami za prvých deväť mesiacov roku 2012.

Výsledok koncernu pripočítaný majiteľom podielov sa zvýšil za prvých deväť mesiacov tohto roka o 8,5 percenta na takmer 1,6 milióna eur. Tým stúpol výsledok na jednu akciu na 7,88 eur v porovnaní s 7,26 eur za porovnateľný časový úsek minulého roku.

Spoločnosť Continental znížila svoje čisté finančné dlhy oproti rovnakému časovému úseku minulého roku o viac ako 1,2 miliardy eur na necelých 5,6 miliardy eur. Stupeň zadlženosti (gearing ratio) sa zlepšil na 61,6 percenta v porovnaní s 87,1 percentami v minulom roku. „V minulých rokoch sme neustále pracovali na znižovaní našich čistých finančných dlhov a tým zlepšovali naše finančné ukazovatele“, zhrnul finančný predseda koncernu Continental AG Wolfgang Schäfer. „Táto dôsledná práca teraz prináša ovocie a odzrkadľuje sa v neposlednom rade v najnovších odhadoch ratingových agentúr. Podarilo sa nám vybudovať základy pre dlhodobo priaznivé možnosti financovania“, doplnil. Ratingová agentúra Fitch zaradila bonitu spoločnosti Continental už v júli do kategórie investment grade“ a agentúra Moody’s sa k nej pridala v polovici septembra.

Spoločnosť Continental zlepšila svoj voľný peňažný tok za prvé tri štvrťroky o 246 miliónov eur na 414 miliónov eur. Zvýšenie podporil predaj obchodných podielov na spoločnosti S-Y Systems. „Pre súhrnný rok očakávame voľný peňažný tok na úrovni aspoň 800 miliónov eur“, povedal Schäfer.

Vynaložené úroky ležia so 416 miliónmi eur mierne pod minuloročnou hodnotou, ktorá predstavovala 432 miliónov eur, aj keď tohtoročná hodnota je zaťažená vynaloženými úrokmi na predčasné splatenie pôžičiek udelených pred troma rokmi. „Zaplatenie našich pôžičiek emitovaných v roku 2010 a emisia troch nových pôžičiek za posledné mesiace s výrazne nižšími úrokovými kupónmi nám od roku 2014 ročne ušetrí viac ako 100 miliónov eur na úrokových výdavkoch“, vysvetlil Schäfer.

Koncern Continental investoval v prvých troch kvartáloch tohto roku celkovo cca 1,3 miliardy eur do hmotného investičného majetku a softvéru. Podiel investícií tak po deviatich mesiacoch predstavoval 5,4 percenta v porovnaní s 5,1 percentami za porovnateľný časový úsek minulého roku. Náklady na výskum a vývoj predstavovali v čase od januára do septembra takmer 1,5 miliardy eur a zodpovedajú podielu 5,9 percenta z obratu. V rovnakom časovom období minulého roku bol tento podiel 5,5 percenta. „Naďalej výrazne posilňujeme budúcu životaschopnosť podniku. Potvrdzujú to nás nezmenený vysoký podiel investícií, ako aj mierne vyššie náklady na výskum a vývoj“, zdôraznil Degenhart.

Na konci tretieho kvartálu zamestnával koncern Continental 177 387 zamestnancov. To zodpovedá nárastu 7 700 ľudí v porovnaní s koncom roka 2012.

Dôvodom sú v podstate uvedenia nových výrobkov v divízii Automotive Group, ako aj rozšírenia kapacít v divízii Rubber Group.Divízia Automotive Group dosiahla za deväť mesiacov obrat výške 15 miliárd eur, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s minulým rokom. Čistá marža predstavovala 7,9 percenta a bola tak na rovnakej úrovni ako minulý rok. Divízia Rubber Group vytvorila v prvých troch kvartáloch mierne vyšší obrat vo výške viac ako 9,9 miliardy eur a dosiahla čistú maržu vo výške 17,3 percenta, čo predstavuje nárast v porovnaní s minuloročnou hodnotou 16,2 percenta.

Ukazovatele koncernu Continental:

 

1. január až 30. september

Tretí kvartál

mil. €

2013

2012

2013

2012

Obrat

24 923,9

24 640,5

8 349,6

8 134,3

EBITDA

3 801,8

3 690,9

1 322,5

1 198,3

v % z obratu

15,3

15,0

15,8

14,7

EBIT

2 516,9

2 420,2

886,3

766,8

v % z obratu

10,1

9,8

10,6

9,4

Výsledok koncernu pripočítaný majiteľom podielov

1 576,0

1 452,4

434,1

449,2

Výsledok na jednu akciu (v €)

7,88

7,26

2,17

2,25

 

 

 

 

 

Čistý obrat1

24 789,9

24 614,4

8 306,2

8 108,2

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

2 794,3

2 709,3

1 017,4

854,2

v % z upraveného obratu

11,3

11,0

12,2

10,5

 

 

 

 

 

Free Cashflow

414,2

168,3

502,4

41,9

 

 

 

 

 

Čisté finančné dlhy (k 30.09)

5 589,7

6 802,2

 

 

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

61,6

87,1

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov (k 30.09.)3

177 387

169 909

 

 

 

 

 

 

 

1  Upravené o akvizície a divestície.
2  Upravené o odpisy dlhodobého nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), akvizície a divestície a mimoriadne položky.
3  Bez učňov.